• Contact Us

     

    529

Contact Us

Shenzhen

Tel: +86-755-3699 5111
Email: generalenquiries@ceibs.edu


Building 10A, Taihua Wutong Dao, Hangkong Road, Baoan, Shenzhen 518126, P.R.C.  Map